Vi tror på långsiktig strategi

I mer än 25 år har våra högpresterande team lett en krävande och föränderlig sektor där vi måste ligga före snarare än anpassa oss. Men, VAD TJÄNAR DET TILL ATT HA STORA LEDARE OM VÅRT SAMHÄLLE INTE DRIVS TILL ATT LYCKAS? I detta sammanhang är hållbarhet nyckeln för TW Group

Bolagsstyrning

Hur vi arbetar

Vi arbetar utifrån ett systemiskt synsätt med tonvikt på riskanalys, planerade investeringar, införande av den senaste tekniken och utbildning av våra medarbetare, och lägger stor vikt vid informationssäkerhet.

Allt detta, med stöd av våra kunders förtroende och engagemanget hos våra medarbetare och leverantörer, tillsammans med motivationen hos våra ledare, gör TW Group till ett företag som aldrig slutar att förnya sig och implementera processer som resulterar i ständiga förbättringar för våra kunder.

Mot ett framgångsrikt partnerskap

Hållbarhet och enhetlighet

Inom TW Group återspeglas hållbarheten i efterlevnaden av våra värderingar och syfte.

Detta skapar ett värde för våra intressentgrupper där vi är verksamma.

Vi har kommit långt

Vår historia och vår nutid är bevis på vårt åtagande inom de tre hållbarhetsområdena (Envrionmental, Social & Governance).

Det är så vi dagligen stärker vårt ansvar och integritet.

Konsolidering av värderingar

SOLIDITET i ledningen av koncernen, FLEXIBILITET i anpassningen till marknaden och nya utmaningar, KUNSKAP och specialisering inom branschen och PÅLITLIGHET som våra kunder kan gå i borgen för.

Det är tack vare dessa värderingar som vi uppfattas som en referens inom logistik- och fordonssektorn. Det som inte mäts kan inte styras. Det som inte styrs kan inte förbättras.”

Det som inte mäts hanteras inte. Det som inte hanteras förbättras inte".

TW Group

Hållbarhetskommitté

Ett engagerat team

För att maximera resultaten av vår hållbara förvaltning har vi skapat en hållbarhetskommitté som består av ett tvärvetenskapligt team som bedömer och mäter risker samt planerar våra åtgärder i linje med vår kärnverksamhet och våra intressenter.

God bolagsstyrning

Värderingar

Miljö_M

ÅTAGANDE OCH KUNSKAP

Vi erbjuder lösningar med positiv inverkan med stöd av vår tekniska avdelning som utreder och implementerar effektiva projekt, skräddarsydda för varje kund, där de behöver oss.

Åtgärder

_M
Vi mäter vår miljöpåverkan, våra intressenters nöjdhet och vi certifierar vår ledning utifrån standard ISO 14001 och IATF 16949

Totala utsläpp år 2022 för TWG (TWL+TWA):
3 571 ton CO2-eq
Scope I och II enligt GHG-protokollet. Verifierad av EQA och registrerad hos MITECO.

Mål

_E
Att minska vårt koldioxidavtryck och minimera energiförbrukningen är väsentliga frågor som vi fastställer en färdplan för.

Värderingar

Social_S

SOLIDITET

I mer än 25 år har vi lockat till oss, utvecklat och bibehållit interna och lokala talanger. Ett värde som har gett oss stabilitet och erkännande bland yrkesverksamma inom branschen.

Åtgärder

_S
Vi har skräddarsydda utvecklingsplaner för engagerade medarbetare där mångkultur och mångfald är ett särskilt mervärde, förutom olika internationella certifieringar som ISO 45001 och vår jämställdhetsplan.

Mål

_S
Att inkludera och involvera våra leverantörer i ESG-utbildning (Environmental, Social & Governance) och främja TW Group:s värderingar, för att vara anpassade och skapa synergier.

Värderingar

Förvaltning_F

TILLFÖRLITLIGHET

Vi främjar integritet och transparens genom en företagskunning ledningsstruktur såväl som övervakning av våra policyer och procedurer. Vi har åtagit oss att följa de högsta etiska principerna och alla tillämpliga lagar i de länder där vi är verksamma.

Åtgärder

_F
Vi har inrättat en efterlevnadskommitté som baserat på en löpande översyn av vår ledning säkerställer principerna för affärsetik och öppenhet inom TW Group:s alla verksamhetsområden.

Mål

_F
Att baserat på utbildning av våra intressenter nå våra miljömål och sociala mål genom en konstant kartläggning av riskerna och att främja vår efterlevnadskultur, etik och det ansvarsfulla företagande som definierar oss.

Nedladdningar