Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelsen driver vår företagsstrategi, säkerställer att koncernpolicyer efterlevs och stärker vårt uppdrag, vision och syfte i linje med våra grundläggande värderingar.

Ver evolución
y valores

Styrelsemedlemmar

Carlos Llonis

Virginia Michelena

Jesús Sanz

Imanol Michelena

Alfredo Llonis

Hållbarhetskommitté

Hållbarhetskommittén består av ett tvärvetenskapligt team av experter inom områdena kvalitet, miljö, ekonomi, inköp och HR. Huvuduppgiften är att identifiera och övervaka ESG-risker, utveckla relaterade policyer och processer samt identifiera förbättringsåtgärder. Den rapporterar till bolagsstyrelsen.

Se hållbarhet

Efterlevnadskommitté

Vår efterlevnadskommitté består av fyra permanenta ledamöter, varav tre är yrkesverksamma inom TW Group, och en extern juridisk rådgivare som har tillsatts för deras beprövade sakkunskap och erfarenhet. Kommittén rapporterar till bolagsstyrelsen och ansvarar för att säkerställa att koncernens etiska riktlinjer samt policyer och rutiner efterlevs. Den föreslår och koordinerar kommunikations- och utbildningsplaner för att säkerställa korrekt spridning av våra etiska värderingar och interna regelverk.

Se etik
och transparens