Vi bygger starka och varaktiga relationer

TILLFÖRLITLIGHET är en grundpelare för oss. Det är därför vi är fast beslutna att vara ett företag som våra kunder, samarbetspartners och yrkesverksamma kan lita på fullt ut. Våra styrande organ och tillhörande policyer stärker detta åtagande och fastställer tydliga standarder för etiskt uppförande i alla våra verksamheter.

Se bolagsstyrning

Våra etiska regler i 5 punkter

Tillförlitlighet innebär öppenhet, integritet och att vi uppfyller våra åtaganden.
Vi strävar efter att bygga varaktiga relation som är baserade på förtroende, och visar på så sätt vårt engagemang för kvalitet och ansvar i varje samarbete. I vår organisation är tillförlitlighet inte bara en värdering, det är ett sätt att vara och göra affärer.

Syfte, omfattning och tillämpningsområde

 • Omfattar TW Group:s engagemang för etiskt företagande och insynen i alla våra verksamhetsområden för att säkerställa ett ansvarsfullt beteende i linje med dessa principer.

Värderingar och ansvarsfull handling

 • Vi förlitar oss på fyra grundläggande värderingar: åtagande, kunskap, soliditet och tillförlitlighet.

 • Detta åtagande är inriktat på ansvarsfulla företagsåtgärder, som bygger på FN:s hållbara utvecklingsmål, som uppfyller ESG-kraven (Environmental, Social & Governance), och som strävar efter att tillfredsställa alla våra intressentgrupper.

Allmänna principer:

 • Efterlevnad av lagstiftningen och mänskliga rättigheter genom att respektera de viktigaste internationella konventionerna som berör oss.

 • Att skydda miljön och minimera påverkan från vår verksamhet och främja åtgärder som gynnar utfasningen av fossila bränslen i ekonomin.

 • Maximal öppenhet när det gäller information.

Etiska principer i relationerna med våra intressentgrupper.

 • Med kunder: att säkerställa efterlevnad av våra avtal och dataskydd, samt upprätthålla högsta kvalitetsstandard för våra produkter, tjänster och ledning.

 • Med leverantörer: att välja dem objektivt och opartiskt samt att ställa samma krav på standard för kvalitet, säkerhet och miljö som vi ställer på oss själva.

 • Med våra yrkesverksamma: främja respekt, verka för lika möjligheter och icke-diskriminering, ta hand om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i enlighet med de bestämmelser som gäller där vi finns närvarande, erkänna kollektiva rättigheter, främja en balans mellan familj- och arbetsliv, följa vår lönepolitik i enlighet med gällande lagstiftning och bindande kollektivavtal.

 • Med våra konkurrenter: att respektera nationella och internationella lagar om fri konkurrens

 • Med samhället: att främja hållbar utveckling i de samhällen där vi är verksamma genom att erbjuda kvalitetsjobb, stötta utbildningsinstitutioner, främja innovation och miljöskydd.

Värderingar och riktlinjer för uppförande.

 • Tystnadsplikt och yrkesmässig lojalitet.

 • Respektera kvaliteten genom att följa tillämpliga rättsliga bestämmelser.

 • Upprätthålla en förebyggande kultur mot korruption.

 • Förebygga och förhindra penningtvätt och bedrägeriverksamhet.

 • Förhindra situationer som kan leda till en konflikt mellan dina personliga intressen och de för vårt företag

Etiken sätter riktningen för vår koncern.

Tillförlitligheten är grunden som stödjer våra handlingar och säkerställer förtroende för varje steg vi tar.

Nedladdningar

Vårt åtagande gentemot intressentgrupperna

TW Group:s goda bolagsstyrning stärks av vårt engagemang i en modell som respekterar kunders, anställdas, leverantörers och samhällets rättigheter.

 • Detta åtagande är baserat på våra regler och efterlevnad av lagen.

 • Att bryta mot dessa principer medför risker och skador som vi undviker genom ansvarsfull och hållbar förvaltning.

 • Våra styrande organ och tillhörande policyer stärker detta åtagande och fastställer tydliga standarder för etiskt uppförande i alla våra verksamheter.

Öppenhet i processer, öppenhet i fakta.

Överensstämmelse mellan ord och handlingar stärker vår trovärdighet.

Nedladdningar