I vilka fall ska denna kanal användas?

Du kan använda denna kommunikationskanal om du misstänker eller observerar följande brott mot vad som anges i våra etiska riktlinjer:

 • Korruption och penningtvätt.

 • Bedrägeri, stöld och mutor.

 • Överträdelser av miljölagstiftning eller -bestämmelser.

 • Någon form av trakasserier.

 • Barnarbete, tvångs- eller pliktarbete, modernt slaveri.

 • Alla typer av diskriminering (ras, kön, ideologi, nationalitet, språk, religion, sexuell läggning).

 • Kränkning av personers värdighet såsom maktmissbruk, förolämpning eller fientlighet.

 • Inblandning i eller begränsning av de kollektiva rättigheterna till fackförening, förening och förhandling.

 • Överträdelse av bestämmelserna om uppgiftsskydd.

 • Intressekonflikt.

Fall som borde gå via andra kanaler

 • Om din anmälan inte avser de punkter som nämns i föregående stycke ber vi dig använd andra kommunikationskanaler som finns tillgängliga på denna webbplats (se kontakt).

 • Om ditt klagomål ändå kommer in via denna kanal skickas det, efter en noggrann granskning, vidare till den ansvariga avdelningen (t.ex. HR) för lämplig utredning.

 • Din kontakt och dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Juridiska konsekvenser av att skicka in en anmälan

 • De uppgifter som lämnas in måste vara sanna. Falska anklagelser och/eller att sprida rykten i syfte att skada en tredje part är absolut förbjudet.

 • Om det visar sig att en anmälan är falsk kan TW Group sanktionera anmälaren i enlighet med vad som föreskrivs i TW Group:s uppförandekod eller interna handböcker, dock med förbehåll för att den falska informationen dessutom kan utgöra en brottslig handling.

 • I detta protokoll hittar du all relevant information. Det är viktigt att du läser det innan du fortsätter.

Realizar una denuncia  Kontakt

  cce@tw-group.com