För att respektera gällande lagstiftning och främja öppenhet och integritet tillämpar vi en modell för etik och efterlevnad som bygger på kontroll, förebyggande och utrotning av alla oegentligheter. För detta ändamål har vi en etisk kommunikationskanal som, bland andra principer, garanterar följande:

 • Konfidentialitet vad gäller uppgiftslämnarens och tredje parts identitet.

 • Respekt för gällande lagstiftning om dataskydd och kommunikationssekretess.

 • Åtagande till principerna för skydd av visselblåsare, så att TWG inte på något sätt hämnas på visselblåsaren, uppmuntrar och genomför åtgärder för att förhindra denna typ av åtgärder.

I vilka fall ska denna kanal användas?

Du kan använda denna kommunikationskanal om du misstänker eller observerar följande brott mot vad som anges i våra etiska riktlinjer:

 • Korruption och penningtvätt.

 • Bedrägeri, stöld och mutor.

 • Överträdelser av miljölagstiftning eller -bestämmelser.

 • Någon form av trakasserier.

 • Barnarbete, tvångs- eller pliktarbete, modernt slaveri.

 • Alla typer av diskriminering (ras, kön, ideologi, nationalitet, språk, religion, sexuell läggning).

 • Kränkning av personers värdighet såsom maktmissbruk, förolämpning eller fientlighet.

 • Inblandning i eller begränsning av de kollektiva rättigheterna till fackförening, förening och förhandling.

 • Överträdelse av bestämmelserna om uppgiftsskydd.

 • Intressekonflikt.

Fall som borde gå via andra kanaler

 • Om din anmälan inte avser de punkter som nämns i föregående stycke ber vi dig använd andra kommunikationskanaler som finns tillgängliga på denna webbplats (se kontakt).

 • Om ditt klagomål ändå kommer in via denna kanal skickas det, efter en noggrann granskning, vidare till den ansvariga avdelningen (t.ex. HR) för lämplig utredning.

 • Din kontakt och dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Juridiska konsekvenser av att skicka in en anmälan

 • De uppgifter som lämnas in måste vara sanna. Falska anklagelser och/eller att sprida rykten i syfte att skada en tredje part är absolut förbjudet.

 • Om det visar sig att en anmälan är falsk kan TW Group sanktionera anmälaren i enlighet med vad som föreskrivs i TW Group:s uppförandekod eller interna handböcker, dock med förbehåll för att den falska informationen dessutom kan utgöra en brottslig handling.

 • I detta protokoll hittar du all relevant information. Det är viktigt att du läser det innan du fortsätter.

Realizar una denuncia  Kontakt

  cce@tw-group.com